Sisukord

Email Print PDF
There are no translations available.

VÄLJAANNETE SEERIA

Memento Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB) represseeritud isikute nimekirjaraamatud 1–6. Neist kolm (raamatud 1, 2 ja 5) on ilmunud trükis. Käesoleva trükisega on ilmunud ka 6. nimekirjaraamat meie väljaannete seeriast. Arvutiväljatrükke raamatutest kasutame koos elektroonilise andmebaasiga andmete kontrollimiseks ja toimetamiseks.

Memento ERRB represseeritute nimekirjaraamatute koostamise keskus on Memento Tallinna Ühenduse ruumis. Nagu pildilt näha, on trükis ilmunud väljaannete seeria 1., 2. ja 5. raamat, nüüd ka 6. Kuuenda raamatu kolmanda lõpptoimetamise arvutiväljatrükiga teeb tutvust “kaameramees”, kes kogus materjale repressioonide muuseumile. Vasakul pildiserval on kõrges pakis “Üldnimestik represseeritute andmebaasidest”, milles praegu on üle 1300 lehekülje ligi 140 000 isiku repressiooniakti minimaalkirjega (igale isiku repressiooniaktile on siin ainult pool rida).

MEMENTO LIIDU TÖÖGRUPI ERRB

(Eesti Represseeritute Registri Büroo)

VÄLJAANNETE SEERIA

Eesti represseeritud isikute elektrooniline üldandmebaas 139 289* isikukirjega (2001. aasta augusti kontrollväljavõtte seis), mahuga 5 kuni 20 andmeparameetriga isiku kohta täieneb pidevalt. Üldandmebaas on aluseks alljärgnevate represseeritud isikute nimekirjaraamatute/registrite (RIR) väljaandmiseks.

ON ILMUNUD EESTI- JA INGLISKEELSED NIMEKIRJARAAMATUD:

 1. Poliitilised arreteerimised Eestis 1940–1988 (§58). Köide 1. Koost. Leo Õispuu. - Tallinn, 1996, 878 lk., illustr. (20164 arreteeritu registrid). http://okupatsioon.ee
 2. Nõukogude okupatsioonivõimu poliitilised arreteerimised Eestis. Köide 2. Koost. Leo Õispuu. - Tallinn, 1998, 872 lk., illustr. (15001 arreteeritu registrid; 1. ja 2. köite summaarne statistiline ülevaade). http://okupatsioon.ee
 3. Küüditamine Eestist Venemaale. Märtsiküüditamine 1949. 2. osa. Koost. Leo Õispuu. - Tallinn, 1999, 736 lk., illustr. Kokku 29858 isikukirjet perekonnapeade nimede tähestikulises järjekorras.
 4. Küüditamine Eestist Venemaale. Juuniküüditamine 1941 & küüditamised 1940–1953. Koost. Leo Õispuu. - Tallinn, 2001, 896 lk., illustr. Kokku 13433 isikukirjet.

JäRGMISTENA ON KAVANDATUD EESTI- JA INGLISKEELSED NIMEKIRJARAAMATUD:

 1. Nõukogude okupatsioonivõimu poliitilised arreteerimised Eestis. Köide 3. Elektroonilises andmebaasis on ligi 20 tuhat arreteeritute isikukirjet.
 2. Küüditamine Eestist Venemaale. Märtsiküüditamine 1949. 1. osa. Koost. Leo Õispuu. Saatesõnad, sissejuhatused; Memento juhtivtegelased; lühendid; dokumendid, fotod; statistika; küüditatute registrid Eesti kohanimede ja Siberi asumispaikade järgi.
 3. Vabadusvõitlejad. Ilmselt kaks köidet. Siia kuuluvad 59000 sõjaväkke mobiliseeritut ja täiendavalt 16000 metsavenda.
 4. Sundmobiliseeritud Venemaa tööpataljonides. Ligi 40% ulatuses on olemas käsikirjalised algandmed. Mobiliseeriti 32100+2500 meest, neist 12840 hukkus tööpataljonides, ~3% arreteeriti ja 3210 hukkusid teel Venemaale.
 5. Sõjapõgenikud Rootsi (7500+?), Saksamaale (14403+7000+?), Soome (500+3350) ja mujale, kokku ligi 100000 inimest. Andmed on kättesaadavad. Vähemalt 2 köidet.
 6. Nõukogude okupatsioonivõimu poliitilised arreteerimised Eestis. Sealhulgas kohtuta maha-laskmised. Köide 4. Osa andmeid on olemas, kuid 10-15 tuhande isikukirjeni jõudmiseks kulub palju aega ja vahendeid.
 7. Represseerimine varade äravõtmisega. Küllaldane elektrooniline andmebaas on olemas. Raamat koosneb statistikast, põhiandmestikust omanike alfabeetilises järjekorras, aadresside ja varaliikide registritest.
 8. Venemaa eestlaste saatus. Elektroonilises andmebaasis on üle 1000 isikukirje.

* Eelviimane andmebaas “Represseerimine varade äravõtmisega”, mille andmetöötlus on lõpetamata, ei ole veel üldandmebaasi lülitatud. Kõikide andmebaaside isikukirjeid täiendatakse pidevalt.

SISUKORD

RAAMAT 6

Lk.

SAATEKS

5

ANNETAJAD

12

1. SISSEJUHATUS

13

1.1. Juuniküüditamisega seotud dokumentide aegrida

17

1.2. Kes kuuluvad käesolevas raamatus juuniküüditatute hulka

32

1.3. Juuniküüditatute toimikud

34

1.4. Muud andmeallikad

41

1.5. Näljasurmad Siberis

44

1.6. Küüditatud ise kirjutavad

50

1.7. Kirovi oblast eestlaste asumiskohana

59

1.8. Novosibirski (Tomski) oblast eestlaste asumiskohana

65

1.9. Päevik matemaatikaõpiku servadel

71

1.10. Kirjandus

80

2. FOTOD JA JOONISTUSED

85

2.1. Enne küüditamist – kommunistide poolt hävitamisele määratud inimesed

86

2.2. Esimene asumisperiood 1941–1948

121

2.3. Teine asumisperiood 1948–1958

162

2.4. Tagasi kodumaal

205

3. LüHENDID, PARAGRAHVID JA ALLIKAD

223

4. DOKUMENDID

229

4.1. Üldised dokumendid

230

4.2. Küüditatute saatusedokumente KGB toimikutest

267

 

Lk.

5. STATISTIKA

287

5.1 NSVL repressiivorganite ja Eestis1941–1943 kogutud (ZEV-i) andmed

297

5.2 Arhiivimaterjalide töötlemisel saadud tulemused (ERRB andmed)

308

6. ISIKUANDMED PEREKONNAPEADE NIMEDE TäHESTIKULISES JäRJESTUSES

353

6.1. Küüditatud 1940

355

6.2. Küüditatud juunis & juulis 1941

357

Sünni- ja elukohad

712

Asumis- ja vangistuskohad

755

6.3. Sakslastena küüditatud 15.08.1945

773

Sünni- ja elukohad

796

Asumis- ja vangistuskohad

800

6.4. Vahepealsetel aegadel 1945–1953 küüditatud

801

Sünni- ja elukohad

855

Asumis- ja vangistuskohad

866

6.5. Küüditatud usutunnistuse pärast

867

Sünni- ja elukohad

880

Asumis- ja vangistuskohad

881

7. AUTORID, ANDMETE KOGUJAD JA TÖÖTLEJAD

883

8. VäLJAANNETE SEERIA

889