Aadu Oll 2 - N S V L i i d u s i s e m i n i s t r i k ä s k k i r i 1948

Email Print PDF
Article Index
Aadu Oll 2
Isikunimede register kinnipidamiskohtade järgi
Kolõma vangide register ERRB raamatute
Kaug-Põhja territooriumi haldusjaotus
N S V L i i d u s i s e m i n i s t r i k ä s k k i r i 1948
NSVL SM erilaagrites kinnipeetavate režiimi J U H E N D
Siseministeeriumi erilaagrites kinnipeetavatele keelatud esemete N I M E K I R I
All Pages

Lisa 1

Nr. 00219 Täiesti salajane (eritoimik)

N S V L i i d u s i s e m i n i s t r i

k ä s k k i r i

1948

Sisu: " Eriti ohtlike riiklike kurjategijate kinnipidamiseks siseministeeriumi range režiimiga laagrite

organiseerimisest“

28. veebruaril 1948.a. Moskva

NSVL Ministrite Noukogu määrusega 21. veebruarist 1948.a. nr. 416-159 CC on NSVL Siseministeeriumile tehtud ülesandeks organiseerida erilaagrid Koloma piirkonnas, Kaug-Pohjas Norilskis, Komi ANSV-s, Karaganda rajoonis ja Mordva ANSV-s Temnikis vabadusekaotusele moistetud spioonide, diversantide, terroristide, trotskistide, parempoolsete, menševike, esseeride, anarhistide, natsionalistide, valgeemigrantide ja teiste noukogudevastastes organisatsioonides osalenud gruppide ja isikute kinnipidamiseks, kes kujutavad endast ohtu oma noukogudevastaste sidemete ja vaenuliku tegevusega.

Muude kuritegude eest süüdimoistetute kinnipidamine erilaagrites on keelatud.

NSVL Ministrite Noukogu nimetatud määrus näeb ette järgmist:

1. Viia Siseministeeriumi erilaagritesse üle ülalnimetatud kategooriatesse kuuluvad süüdimoistetud, kes kannavad käesoleval ajal karistust siseministeeriumi üldrežiimiga töö- ja paranduslaagrites, välja arvatud raskelt haiged, ravimatute krooniliste haiguste podejad ja abitud invaliidid, kes jäävad oma praegusesse asukohta.

2. Süüdimoistetud saata erilaagritesse Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi suunamiste alusel; kehtestada erilaagrites range režiim; keelata erilaagris kinnipeetavate süüdimoistetute puhul rakendada karistusaja vähendamist ja teisi soodustusi; töövoimelisi kinnipeetavaid kasutada peamiselt raskel füüsilisel tööl; kindlustada erilaagrites ja kinnipeetavate töökohtadel tugev valve, mis välistaks pogenemised ja tsiviilelanikkonnaga ebaseaduslike sidemete loomise.

Erilaagrite valve teha ülesandeks NSVL Siseministeeriumi konvoivägedele, laagrisisene järelevalve [NSVL Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi organitele]. Koosseis komplekteerida hoolikalt kontrollitud ja poliitilise usalduse ära teeninud töötajatest.

Välja töötada ja kooskolastatult NSVL Riikliku Julgeoleku Ministeeriumiga kinnitada juhend erilaagrites kinnipeetavate režiimi, isolatsiooni ja valve kohta.

3. NSVL Riikliku Julgeoleku Ministeeriumil organiseerida erilaagrites spetsiaalne RJM aparaat, mille ülesandeks on tšekistlik töö kinnipeetavatega, et need ei saaks laagrist oma vaenulikku tegevust jätkata ning et välja selgitada ja paljastada vabadusse jäänud.

NSVL RJM organid erilaagrites peavad koikidest vangide pogenemisettevalmistuste kohta saadud andmetest kohta viivitamatult teatama nende laagrite ülematele.

4. Vastavalt Ülemnoukogu Presiidiumi seadlusele 21.02.48.a. peab NSVL SM koik erilaagrites karistusaja lopuni kandnud kinnipeetavad saatma asumisele vastavalt NSVL RJM määramisele ja NSVL RJM järelevalve all.

5. NSVL SM erilaagreid peetakse ülal NSVL riigieelarvest.

6. NSVL SM-l ehitada 1948.a. ja 1949.a. esimese poolaasta jooksul täiendavad erilaagrid Irkutski oblasti pohjaossa Bratski rajooni metsatöötlemispiirkonda.

Nimetatud NSVL Ministrite Noukogu määruse täitmiseks

K Ä S I N :

1. Organiseerida NSVL SM süsteemis "GULAG" järgmised SM erilaagrid:

a) Inta piirkonnas - SM erilaager nr. 1 SM Intinlagi hoonetes, kinnipeetavate üldarvuga 25 000.

b) Norilski piirkonnas - SM erilaager nr. 2 SM Norillagi hoonetes, kinnipeetavate üldarvuga 15 000.

c) Mordva ANSV Temniki linna piirkonnas - SM erilaager nr. 3 SM Temniki laagri ja Temniki lastekoloonia hoonetes, kinnipeetavate üldarvuga 20 000.

d) Kasahhi NSV Karaganda piirkonnas - SM erilaager nr. 4 sõjavangidele SM Spasozavodski laagri hoonetes, kinnipeetavate üldarvuga 10 000.

e) Kolõma piirkonnas - SM erilaagrid SM Dalstroi hoonetes, kinnipeetavate üldarvuga 30 000.

NSVL Dalstroi ülemal kindralleitnant sm. Nikišovil esitada mulle 10 päeva jooksul telegraafi teel ettepanekud 30 000 kinnipeetavale mõeldud SM erilaagrite organiseerimise ja paigutuse kohta

2. SM erilaagrite organiseerimine teha ülesandeks SM töö- ja paranduslaagrite ülematele:

Intas - polkovnik sm. Halejevile,

Norilskis - kindralmajor sm. Panjukovile,

Temnikis - polkovnik sm. Tsivjanile,

SM Spasozavodski sõjavangide laagri ülemale alampolkovnik sm. Hohlovile ja

NSVL SM Dalstroi ülemale kindralleitnant sm. Nikišovile.

3. Määrata SM erilaagritele kinnipeetavate vastuvõtu ja kohale paigutamise tähtajad:

SM erilaager nr. 1 - esimene järk 5000 kinnipeetavale 1. maiks 1948.a.

teine järk 10000 kinnipeetavale 15. juuliks 1948.a.

kolmas järk 10000 kinnipeetavale 1. septembriks 1948.a.

SM erilaager nr. 2 - esimene järk 6000 kinnipeetavale 1. maiks 1948.a.

teine järk 5000 kinnipeetavale 1. juuliks 1948.a.

kolmas järk 4000 kinnipeetavale 1. augustiks 1948.a.

SM erilaager nr. 3 - esimene järk 5000 kinnipeetavale 1. maiks 1948.a.

teine järk 7500 kinnipeetavale 1. juuniks 1948.a.

kolmas järk 7500 kinnipeetavale 1. augustiks 1948.a.

SM erilaager nr. 4 - esimene järk 3000 kinnipeetavale 1. maiks 1948.a.

teine järk 3000 kinnipeetavale 1. juuniks 1948.a.

kolmas järk 4000 kinnipeetavale 1. augustiks 1948.a.

SM erilaagrid Kolõma piirkonnas (Dalstroi) –

esimene järk 10000 kinnipeetavale 1. maiks 1948.a.

teine järk 10000 kinnipeetavale 1. juuliks 1948.a.

kolmas järk 10000 kinnipeetavale 1. septembriks 1948.a.

4. SM erilaagrite organiseerimise kontrolliks komandeerida NSVL SM volinikud järgmiselt:

Intasse - kindralmajor sm. Šamarin,

Norilskisse - polkovnik sm. Kurõlev,

Temnikisse - kindralleitnant sm. Sergijenko,

Karagandasse - polkovnik sm. Tšetšev,

Magadani - kindralmajor sm. Golubev.

5. NSVL SM Laagrite Peavalitsuse ülemal kindralmajor sm. Dobrõninil ja esimese eriosakonna ülemal sm. Kuznetsovil töötada kahe nädala jooksul välja ja esitada mulle kinnitamiseks juhend,mis määrab kindlaks töö- ja paranduslaagritest kinnipeetavate valimise ja nende SM erilaagritesse saatmise korra.

6. NSVL SM Laagrite Peavalitsuse ülemal kindralmajor sm. Dobrõninil ja NSVL SM juriidilise osakonna ülema asetäitjal sm. Kurbatovil töötada kuu aja jooksul välja SM erilaagrites kinnipeetavate ülalpidamisrežiimi juhend ja esitada see kinnitamiseks.

7. NSVL siseministri asetäitjal kindralleitnant sm. Obrutšnikovil koos NSVL SM Laagrite Peavalitsuse ülema kindralmajor sm. Dobroniniga töötada kahe nädala jooksul välja SM erilaagrite struktuur ja koosseisud ning esitada mulle kinnitamiseks.

Koik siseministeeriumi erilaagrid viia esimese kategooria laagrite gruppi.

Ühtlasi esitada siseministeeriumi erilaagrite ülemate kandidaadid, valides need siseministeeriumi kogenuma juhtivkoosseisu hulgast.

8. NSVL SM Konvoivägede Valitsuse ülemal kindralleitnant sm. Botškovil töötada välja ja esitada mulle kahe nädala jooksul kinnitamiseks erilaagrites kinnipeetavate üle küllaldase valve kindlustamist, nende konvoeerimist ja töökohtadel valve korraldamist käsitleva käskkirja projekt.

9. NSVL SM Keskrahandusosakonna ülemal intendanditeenistuse polkovnikul sm. Karmanovil ja NSVL SM Plaaniosakonna ülemal sm. Popovil vormistada NSVL Rahandusministeeriumis erilaagrite finantseerimine ning uute erilaagrite ehitamise ja olemasolevate laiendamisega seotud kapitaaltöödeks vajalike vahendite eraldamine.

10. Erilaagrites kinnipeetavate hulgast tööjou eraldamine tööks NSVL SM ettevotetes viia läbi lepingulistel alustel.

11. NSVL SM Sojaväevarustuse Peavalitsuse ülemal kindralmajor sm. Gornostajevil kindlustada organiseeritavate SM erilaagrite igakülgne varustamine ning anda SM erilaagrile nr. 4 üle Spasozavodski sojavangilaagri varad, autod, toiduvarud, riidevarustus ja abimajand.

NSVL SM Sojavangide ja Interneeritute Asjade Peavalitsuse ülemal kindralleitnant sm. Filippovil vabastada ja käesoleva aasta 1. aprilliks NSVL SM Laagrite Peavalitsusele üle anda Spassozavodski sojavangilaagri elamu-, kommunaalmajandu-, ravi- ja muud hooned koos ohvitser- ja vabapalgalise koosseisuga.

12. NSVL SM Raudtee-Ehituse Laagrite Peavalitsuse ülemal kindralmajor sm. Petrenkol ehitada 1948.a. ja 1949.a. esimese poolaasta jooksul täiendavad erilaagrid 45 000 inimesele Irkutski oblasti pohjaossa Bratski rajooni metsatöötlemispiirkonda. Ehitus teostada NSVL SM Laagrite Peavalitsuse tüüpprojektide alusel.

13. NSVL SM Transpordiosakonna ülemal kindralmajor sm. Arkadjevil kindlustada Laagrite Peavalitsuse ja NSVL SM Materiaal-Tehnilise Varustuse Valitsuse tellimuste alusel vagunite andmine kinnipeetavate ja materiaalsete vahendite transportimiseks siseministeeriumi erilaagritesse.

Kontroll käesoleva käskkirja täitmise üle panna NSVL siseministri asetäitjale kindralpolkovnik sm. Serovile.

 

 

NSVL Siseminister , kindralpolkovnik

S. Kruglov

Lisa 2

«»

-

(.)

«___» 1948 .

 

I

1. , , , , , , , , , .

C , – .

’ .

2. .

, ’ , .

«» .

3. , , , .

:

;

;

;

- , ;

;

.

4. , , .

5. – , .

, – .

6. , , , , .

«1» «999», «», «», «» .. :

-1, -2 ………….. -999

-1, -2 ………….. -999

……………………………..

-1, -2 ………….. -999

, .

7. () .

8. - , , - , , , ( 15-20 .) .

9. , , .

10. , , .

..

11. , .

, ( 1) . ( ) , – , . , .

12. , 25 , , , .

13. , , , , , .

.

( 1) , .

, ( ) – .

14. - - .

, '’ .

15. , , .

16. , .

17.

.

, .

 

II

18. :

) 100 200 , 2 . , , . ; , 506-1947 .

) – , 15-20 . , , - , , .

, .

19. , , - , : , , , , .

– , . .

20. , , , ( 1).

21. , (, , ..), .

22. , - , .

23. . .

24. .

25. , . .

 

III

26. .

27. , , , .

28. : ( - ), - , , -, , , . () .

29. , .

30. 10- , , .

, : 1 22 , 1 2 , 7 8 , 5 .

31. – , , , .

IV

32. :

;

, - , ;

;

;

, ;

;

, , «»;

, ;

.

33. :

;

;

10 ;

;

;

( 1);

, , , , ;

, , .

34. :

) ( , ), - ;

;

) , (, , ), , , ;

) : , , , , , , , , , , ;

: - , . , . - ;

) ;

) ( 2) ;

) , .

 

V

35. , , .

36. , () .

: () , -

, .

.

37. , , , , , . 36 .

, . .

. , , .

38. , , .

50 , , , .

, , .

.

39. . , . . , , ..

, , , – ; .

, , – .

40. - . .

– - . .

VI

41. . .

.

, - .

42. , – .

43. , – .

44. , , : (), () (), , , - , , , , , , .

45. , , . 44, «» .

, , . 44 45 «» .

46. : , .. – , « - .

 

 

VII

47. .

48. ( ) , , , .

49. ,, , , , – .

, () – 7 .

50. , , , . (, , ).

51. , , .

52. , , .

53. , .

54. , .

 

VIII

55. , .

56. .

57. , – , .

 

IX

58. , , .

.

59. – .

 

60. , , , , .

61. :

) 3- ;

) ;

) 3- ;

) 15 .

62. , . 61 .

63. :

) 2- ;

) 2- ;

) 5 .

. .

64. , -, , , - ( ) .

 

XI

65. .

. , . , .

66. :

) , , , – , .

;

) , , – 6- ;

) ( ) – 3- .

67. . , – .

.

68. , , , , .

 

XII

69. .

70. , .

71. .

72. , . . 6 . .

, . 60 60 . .

73. , , .

, .

74. () , .

75. , .

XIII -

76. 25 .

77. .

78. , .

, , 'a , .

79. .

 

XIV

80. : , ’a , , – .

81. - ’a.

82. : , , , , , – .

 

’a

-

()

 

 

 

1

.. 11, 13, 20, 33

 

,

.

.

.

(, , , . .).

( ).

( ).

(, , , ,

. .).

.

( ).

.

.

- , , , .

(, , . .).

.

.

, , , , . .

.

.

- (, , , , . .).

 

 

 

KINNITAN

NSV Liidu Siseminister

Kindralpolkovnik

S. Kruglov

... oktoobril 1948.a.